Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.drukujemy24.plI. Wstęp

1.1. Portal internetowy www.drukujemy24.pl stanowi własność firmy Prograf, z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 20 A , posiadającej numer NIP: 113-007-02-35.

1.2. Regulamin określa zasady dokonywania zamówień w Drukarni internetowej Prograf za pośrednictwem Portalu www.drukujemy24.pl Niezaakceptowanie warunków Regulaminu jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z Portalu.

1.3. Podane na Portalu www.drukujemy24.pl informacje o produktach - opisy, parametry oraz ceny należy rozumieć wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Ogólne warunki korzystania z Portalu

2.1. W celu złożenia zamówienia na Produkty i usługi drukarni internetowej Prograf wymagana jest rejestracja na Portalu www.drukujemy24.pl oraz akceptacja warunków Regulaminu. Procedura rejestracji polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz podaniu prawdziwego i aktywnego adresu e-mail. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna z założeniem konta na portalu.

2.2. Klientem Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do dokonywania czynności prawnych oraz osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową. Czynności prawne dokonywane przez osobę nie posiadającą do nich praw będą obciążały wyłącznie tę osobę.

2.3. W przypadku jawnego łamania warunków korzystania z Portalu określonych w Regulaminie lub naruszenia prawa powszechnego Portalowi przysługuje możliwość całkowitego odebrania lub ograniczenia Klientowi praw do korzystania z jego zasobów, w szczególności jeśli Klient: użył przy rejestracji nieprawdziwych danych, naruszył dobra osobiste osób trzecich za pośrednictwem Portalu lub dopuścił się zachowań godzących w dobre imię Drukarni i Portalu.

2.4. Klient, który został pozbawiony praw do korzystania z Portalu nie może ponownie zarejestrować się na Portalu bez uzyskania zgody Drukarni.

2.5. W trosce o bezpieczeństwo przepływu danych w ramach świadczonych usług na Portalu, podejmowane są odpowiednie środki zabezpieczające dane osobowe Klientów przed niepożądanym dostępem osób nieuprawnionych.

2.6. W ramach korzystania z Portalu zakazane jest:
- zniesławianie, naruszanie dóbr osobistych i innych praw osób trzecich,
- zakłócanie funkcjonowania Portalu,
- wysyłanie na adres Portalu i umieszczanie na nim treści niezgodnych z prawem oraz niezamówionych treści handlowych,
- wykorzystywanie treści zamieszczonych na Portalu w zakresie przekraczającym własny użytek.

III. Składanie Zamówienia

3.1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem woli przez Klienta do zawarcia Umowy sprzedaży z Drukarnią na określony Produkt i zamówienia go według określonych parametrów, w tym określonej ilości i ceny.

3.3. W celu złożenia zamówienia należy zarejestrować się na Portalu www.drukujemy24.pl i postępować zgodnie z instrukcją procedury zakupowej - wybrać produkty, określić ich rodzaj, ilość, parametry i kliknąć przycisk „zamów” w celu finalizacji zamówienia.

3.4. Na stronie „zamówienia”, na której Klient zostanie przekierowany po zakończonej procedurze zakupowej należy wybrać sposób przesłania materiału graficznego do druku, rodzaj dostawy, typ płatności oraz adres dostarczenia zamówienia.

3.5. Na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość z podsumowaniem złożonego Zamówienia, które zawiera informacje o przedmiocie i numerze Zamówienia, koszcie zamówionych produktów i usług, proponowane sposoby płatności oraz dostępne rodzaje dostawy, adres przesyłki i termin dostarczenia zamówienia.

3.6. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji po zaakceptowaniu przez Klienta wszystkich przesłanych materiałów graficznych do druku wchodzących w skład Zamówienia oraz otrzymania płatności przez Drukarnię za zamówione produkty i usługi.

3.7. Po przyjęciu zamówienia do realizacji nie jest możliwe odstąpienie Klienta od Umowy i rezygnacja z realizacji zamówienia.

IV. Warunki dostawy, ceny i metody płatności

4.1. Drukarnia realizuje dostawy Produktów i usług wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich.

4.2. Zamówione Produkty są wysyłane na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

4.3. Przybliżony termin realizacji dostawy dla poszczególnych Produktów jest podany na Portalu. Niezrealizowanie dostawy w określonym w terminie z przyczyn niezależnych od Drukarni nie stanowią podstawy do odszkodowania względem Klienta.

4.4. Cena Produktów obejmuje koszt Produktu, koszt obsługi Zamówienia, pakowania, kartonu oraz podatek VAT (jeśli nie zaznaczono inaczej) i podawana jest w złotych polskich.

4.5. Ceny nie obejmują kosztów dodatkowych naliczanych przy wyborze opcji niestandardowych, takich jak: opłata za płatność za pobraniem, dopłata za wysyłkę na więcej niż jeden adres, dopłata za wskazanie preferowanej godziny dostawy.

4.6. Klient może dokonać opłaty Zamówienia za pomocą wybranej metody płatności, takich jak:
a) przelew bankowy,
b) zintegrowany system płatniczy, PayU w tym: karty debetowe, kredytowe, przedpłacone, przekazy, przelewy on-line,
c) opłata za pobraniem.

4.7. W celu zrealizowania płatności przez PayU S.A dane osobowe Klienta, który dokonuje płatności przez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

4.8. Drukarnia Prograf nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

4.9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej. Faktury będę wysyłane na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz będą dostępne do pobrania bezpośrednio z Portalu z indywidualnego konta Klienta w zakładce „moje konto” → „faktury”.

V. Materiały przeznaczone do druku

5.1. Klient zobowiązuje się, że posiada prawa autorskie do treści i materiałów przesłanych do Drukarni za pośrednictwem Portalu www.drukujemy24.pl

5.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za przesłane przez Klienta materiały i treści, w tym błędy merytoryczne lub ortograficzne zawarte w treści projektu graficznego.

5.3. Jeśli treść przesłanych materiałów przez Klienta będzie naruszać ogólnie przyjęte normy obyczajowe lub będzie niezgodna z prawem Drukarnia ma prawo odmówić realizacji Zamówienia.

5.4. W celu prawidłowej realizacji Zamówienia Klient zobowiązuje się przysłać materiały przeznaczone do druku w określonym formacie zgodnie z wytycznymi zawartymi na Portalu oraz zobowiązuje się sprawdzić poprawność przygotowania materiałów do druku za pomocą bezpłatnych narzędzi i aplikacji dostępnych na Portalu www.drukujemy24.pl

5.5. W przypadku zweryfikowanej niepoprawności przygotowanych materiałów przez Klienta, Klient zostanie o tym powiadomiony e-mailowo.

5.6. Klient ponosi odpowiedzialność za akceptację materiałów niepoprawnie przygotowanych do druku. W razie zatwierdzenia przez Klienta takich materiałów Zamówienie zostaje realizowane.

5.7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia z powodu nieotrzymania od Klienta prawidłowych materiałów do druku.

5.8. Dane przesłane przez Klienta (nazwa, adres, dane kontaktowe) są bezterminowo archiwizowane przez Drukarnię. Pliki dodane do zamówień będą usuwane z systemu już po 2 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania.

VI. Reklamacje

6.1. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie otrzymanego od Klienta wypełnionego formularza reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny znajduje się w szczegółach danego zamówienia oraz na Portalu www.drukujemy24.pl w zakładce „Reklamacje” znajdującej się na dole strony.

6.2. Reklamacja złożona przez Klienta powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz zakres żądań z tytułu postępowania reklamacyjnego.

6.3. Za ostateczny termin zgłoszenia reklamacji uznaje się 14 dzień roboczy od momentu odbioru Zamówienia przez Klienta. Po upłynięciu tego terminu zgłoszenia reklamacyjne nie będą rozpatrywane.

6.4. Drukarnia przyjmuje Reklamacje w dni robocze włącznie do godziny 16.00. Reklamacje złożone w późniejszej godzinie są rozpatrywane jako złożone w następnym dniu roboczym.

6.5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Drukarnię w terminie do 3 dni roboczych od momentu jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia reklamacji w dni wolne od pracy reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 3 dni roboczych począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.

6.6. Klient zobowiązuje się do zwrotu całości lub części Zamówienia w przypadku niejednoznacznej Reklamacji, która wymaga dodatkowej ekspertyzy. Przy pozytywnie rozpatrzonej reklamacji poniesienie kosztu zwrotu przesłanych materiałów do Klienta pozostaje po stronie Drukarni.

6.7. Zgłoszenie reklamacyjne oceniane jest przez Drukarnię na podstawie materiału rewizyjnego zarchiwizowanego w Drukarni. Rekompensata za reklamacyjne Zamówienie nie może być wyższa niż 100% jego wartości.

6.8. Drukarnia zobowiązuje się do jak najwierniejszego odwzorowania kolorów zawartych w materiałach dostarczonych przez Klienta. Jednak ze względu na wykorzystanie różnorodnych maszyn do druku i ich specyfikę, mogą wystąpić różnice kolorystyczne w druku, dlatego reklamacji nie podlega:
a) Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem monitorowym wynikły z różnic technologicznych w sposobie wyświetlania kolorów przez monitory a technologię druku.
b) Różnica w odwzorowaniu niektórych barw przy druku wznawianego projektu.

6.9. Zgłoszenie nieprawidłowo wykonanego złamu jest uznawane, gdy w jego wyniku papier ulega gnieceniu, pomarszczeniu, które wpływa na poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Wyjątkiem są gramatury powyżej 150 g, gdzie występuje naturalne zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, najbardziej widoczne we fragmentach pokrytych dużą ilością farby drukarskiej. Wystąpienie takiej nieprawidłowość nie jest podstawą do reklamacji.

6.10. Zgłoszenie nieprawidłowej warstwy lakieru offsetowego, UV lub dyspersyjnego jest uznawane, gdy na powierzchni występują miejsca bez lakieru, łuszczące się itp.

6.11. Przez wzgląd na zastosowane technologie i maszyny do druku akceptowane są następujące odchylenia:
- krojenie arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
- perforacja (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
- pasowanie kolorów nadrukowywanych kolejno po sobie: tolerancja do 0,2 mm,
- różnice ilościowe i jakościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej,
- lakierowanie UV wybiórcze - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm,
- falcowanie i bigowanie (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm.

6.12. Klient w momencie składania Zamówienia akceptuje fakt, że materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego są uznawane wyłącznie za przykładowe i mogą różnić się od materiałów stosowanych do druku Zamówień składanych za pośrednictwem Portalu www.drukujemy24.pl Różnica w materiałach mieści się w granicach granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

6.13. Drukarnia jest odpowiedzialna wyłącznie za własne działania oraz zaniechania i nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w tym za opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych przez banki, zintegrowane systemy płatnicze i inne oraz firmy kurierskie dostarczające Zamówienia do Klienta.

6.14. W przypadku reklamacji jakości przesyłki kurierskiej niezbędne jest przygotowanie protokołu szkody sporządzonego z kurierem w momencie odbioru przesyłki. Jego brak może skutkować odmową przyjęcia reklamacji.

VII. Zgłaszanie błędów w funkcjonowaniu Portalu

7.1. W celu zgłoszenia ewentualnych błędów w funkcjonowaniu Portalu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@drukujemy24.pl wraz z opisem i datą ich wystąpienia.

7.2. Zgłoszone przez Klientów nieprawidłowości zostaną usunięte przez administrację Portalu w możliwie jak najkrótszym terminie.

VIII. Ustalenia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią Prograf, a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni Prograf.